Кредитування

Кредитування бізнесу

Основним напрямком діяльності компанії є кредитування клієнтів — юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на цілі, що пов'язані з веденням господарської діяльності.
Компанія надає кредити на:

 • поповнення обігових коштів;
 • придбання основних засобів (нерухомість, транспорт, обладнання і т.і.)
 • фінансування будівництва виробничих комплексів;
 • рефінансування заборгованості банків на більш вигідних умовах.

Обираючи послуги нашої компанії клієнти отримують вигідні та прозорі умови кредитування, зручні форми у вигляді кредиту або кредитної лінії, що дозволяє ефективно планувати та використовувати грошові надходження, мінімізувати витрати за користування кредитом. Прозорі умови кредитних договорів не передбачають застосування прихованих комісій та підвищення процентних ставок за весь період кредитування.


Маємо більш ніж 20-річний досвід кредитування, вдячність та повагу партнерів.
Базовими умовами кредитування компанія визначає:*

Вид операції

Кредит / кредитна лінія

Валюта операції

Гривня

Відсоткова ставка

22,0% (для кредитів зі строком до 60 місяців),
відповідно до рішення уповноваженого колегіального органу

Строк користування

До 24 міс. на поповнення обігових коштів
До 36 міс. на придбання основних засобів
До 60 міс. для довгострокових фінансових проектів.

Комісія за надання фінансового кредиту

відсутня

Комісія за дострокове погашення кредиту

відсутня

Забезпечення за кредитом

- Нерухоме майно (житлового та нежитлового  призначення)

- Рухоме майно (майно, що придбавається та майно, що було у використанні)

- Інше, за рішенням уповноваженого колегіального органу

Періодичність сплати процентів та повернення кредиту

проценти – щомісячно

кредит – згідно умов кредитного договору

Штрафні санкції

У розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня від суми прострочення за кожен день прострочення.

Форма видачі

Безготівковим перерахуванням на поточний рахунок позичальника або за реквізитами, що вказані в заяві-анкеті позичальника

*Остаточні умови укладення кредитного договору визначаються рішенням уповноваженого органу компанії, застосовуючи принципи індивідуального підходу до кожного клієнта.


Кредитна програма «Надійний партнер» для юридичних осіб.

Кредитна програма «Надійний партнер» для ФОП.

Правила надання фінансових кредитів ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».

Примірний генеральний договір фінансового кредиту (з юридичною особою).
Примірний договір фінансового кредиту до Примірного генерального договору фінансового кредиту (з юридичною особою).

Примірний генеральний договір фінансового кредиту (з юридичною особою-лізингодавцем).
Примірний договір фінансового кредиту до Примірного генерального договору фінансового кредиту (з юридичною особою-лізингодавцем).

Примірний генеральний договір фінансового кредиту з ФОП.
Примірний договір фінансового кредиту до Примірного генерального договору фінансового кредиту з ФОП.

Примірний договір фінансового кредиту (з юридичною особою).

Примірний договір фінансового кредиту (з юридичною особою-лізингодавцем).

Примірний договір фінансового кредиту (з ФОП).

Примірний договір фінансового кредиту (у вигляді траншевої поновлюваної кредитної лінії з юридичною особою).

Примірний договір фінансового кредиту (у вигляді траншевої поновлюваної кредитної лінії з юридичною особою-лізингодавцем).

Примірний договір фінансового кредиту (у вигляді траншевої поновлюваної кредитної лінії з ФОП).

Споживче кредитування

Одним із напрямків діяльності компанії є кредитування фізичних осіб на цілі, що не пов’язані з веденням господарської діяльності.
Компанія надає кредити на:

 • придбання споживчих товарів, оплату робіт, послуг;
 • придбання нерухомості;
 • придбання транспортних засобів;
 • фінансування будівництва;
 • рефінансування заборгованості банків на більш вигідних умовах.

Обираючи послуги нашої компанії клієнти отримують вигідні та прозорі умови кредитування, які не передбачають застосування прихованих комісій та підвищення процентних ставок за весь період кредитування.


Маємо більш ніж 20-річний досвід кредитування, вдячність та повагу партнерів.


Компанія не здійснює укладення/зміну умов кредитних договорів зі споживачами з використанням дистанційних каналів комунікації/обслуговування, в тому числі через особистий кабінет споживача на власному веб-сайті.

Базовими умовами кредитування компанія визначає:*

Вид операції

Кредит

Валюта операції

Гривня

Відсоткова ставка

17-25%, відповідно до рішення уповноваженого колегіального органу

Строк користування

До 24 міс. під забезпечення порукою.

До 36 міс. під заставу рухомого майна.

До 48 міс. під заставу нерухомого майна.

Комісія за надання фінансового кредиту

відсутня

Комісія за дострокове погашення кредиту

відсутня

Забезпечення за кредитом

- Нерухоме майно (іпотека житлового та нежитлового призначення);

- Рухоме майно (майно, що придбавається за рахунок кредиту, майно що є у власності);

- Порука іншої фізичної або юридичної особи;

- Інше, за рішенням уповноваженого колегіального органу.

Періодичність сплати процентів та повернення кредиту

Проценти – щомісячно.

Кредит – згідно графіку встановленому кредитним договором.

Штрафні санкції

У розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня від суми прострочення за кожен день прострочення.

Форма видачі

Безготівковим перерахуванням на поточний рахунок позичальника або за реквізитами, що вказані в заяві-анкеті позичальника

*Остаточні умови укладення кредитного договору визначаються рішенням уповноваженого органу компанії, застосовуючи принципи індивідуального підходу до кожного клієнта.

Зміни та доповнення умов кредитного договору, його дострокове припинення, у тому числі розірвання, проводиться за згодою сторін договору чи в іншому передбаченому чинним законодавством чи договором порядку. Всі додатки, зміни та доповнення до кредитного договору мають бути вчинені в письмовій формі та підписані сторонами (належним чином уповноваженими на те представниками сторін), з обов’язковим посиланням на договір, крім випадків, передбачених чинним законодавством та договором.
Дія кредитного договору достроково припиняється без укладення будь-яких угод (правочинів) у разі повного виконання споживачем своїх грошових зобов’язань за договором чи задоволення вимог кредитодавця поручителем або за рахунок заставного майна.
Споживач має право достроково частково або в повному обсязі повернути одержаний кредит та/або проценти за фактичне користування ним. Жодні платежі, відшкодування та штрафні санкції на споживача за реалізацію ним цього права не покладаються.
Споживач має право, після припинення дії договору про надання споживчого кредиту, включно у зв'язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до фінансової установи із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов'язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов'язань споживача за договором у повному обсязі, яку фінансова установа надає у формі паперового або електронного документа (за вибором споживача) протягом п'яти робочих днів із дня отримання фінансовою установою такого запиту.

Правила надання фінансових кредитів ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».

Примірний договір фінансового кредиту (споживчого кредиту з фізичною особою).

Примірний договір фінансового кредиту (споживчого кредиту у вигляді траншевої поновлюваної кредитної лінії з фізичною особою).

Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки).

Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю.

Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості.

Умови врегулювання простроченої заборгованості та відступлення права вимоги.

Правила захисту персональних даних.

Порядок розгляду звернень (скарг) споживачів фінансових послуг.

Державний реєстр фінансових установ на сайті НБУ

Кредитний калькулятор

КОМПАНІЯ ПОПЕРЕДЖАЄ СПОЖИВАЧА ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ
Можливі наслідки для споживача в разі користування споживчим кредитом або невиконання споживачем обов’язків згідно з договором про споживчий кредит, уключаючи прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів, а також розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються в разі невиконання зобов’язання за договором про споживчий кредит зазначено в Інформації про істотні характеристики послуги з надання ТОВ “ФК “ПФБ КРЕДИТ” споживчого кредиту.
Порушення виконання споживачем зобов’язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на його кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі.
Фінансовій установі забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання споживчого кредиту.
Для прийняття усвідомленого рішення, щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.
Фінансова установа має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін.
Споживач має можливість відмовитись від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.
Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати.
У споживача наявне право ініціювати укладення додаткового договору для продовження строку кредитування та/або строку виплати кредиту, установлених договором, на підставі поданого до кредитодавця звернення із зазначеною датою в паперовій формі. Ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку договору відбувається зі змінами умов попередньо укладеного договору, а саме: пролонгації договору на строк, що не перевищує 3 (три) роки, та збільшенням річної відсоткової ставки за користування кредитом не більше ніж на 10 (десять) процентних пунктів.

Кредитні програми для фізичних осіб

Кредитна програма «Надійний партнер» для фізичних осіб.
Кредитна програма «Надійний партнер» (під заставу нерухомого майна).
Кредитна програма «Надійний партнер» (під заставу рухомого майна).
Кредитна програма «Надійний партнер» (під поруку двох осіб).
Кредитна програма «Надійний партнер» (під поруку).

Кредити під заставу для фізичних осіб.
Кредитна програма «Кредит під заставу нерухомого майна».
Кредитна програма «Кредит під заставу рухомого майна».


КОМПАНІЯ ПОПЕРЕДЖАЄ СПОЖИВАЧА ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ
Можливі наслідки для споживача в разі користування споживчим кредитом або невиконання споживачем обов’язків згідно з договором про споживчий кредит, уключаючи прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів, а також розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються в разі невиконання зобов’язання за договором про споживчий кредит зазначено в Інформації про істотні характеристики послуги з надання ТОВ “ФК “ПФБ КРЕДИТ” споживчого кредиту.
Порушення виконання споживачем зобов’язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на його кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі.
Фінансовій установі забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання споживчого кредиту.
Для прийняття усвідомленого рішення, щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.
Фінансова установа має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін.
Споживач має можливість відмовитись від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.
Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати.
У споживача наявне право ініціювати укладення додаткового договору для продовження строку кредитування та/або строку виплати кредиту, установлених договором, на підставі поданого до кредитодавця звернення із зазначеною датою в паперовій формі. Ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку договору відбувається зі змінами умов попередньо укладеного договору, а саме: пролонгації договору на строк, що не перевищує 3 (три) роки, та збільшенням річної відсоткової ставки за користування кредитом не більше ніж на 10 (десять) процентних пунктів.

Лізинг

Компанія пропонує послуги з фінансового лізингу для юридичних та фізичних осіб на вигідних та прозорих умовах.
Суть операції - придбання компанією на замовлення клієнта майна (нерухомість, транспорт, обладнання), з подальшою передачею у користування на визначений строк, із наступним переходом права власності до клієнта, після повної сплати лізингових платежів.


Чому фінансовий лізинг це зручно та вигідно?

 • швидке прийняття рішень по операціям фінансового лізингу;
 • придбати та користуватись потрібним майном можна не відволікаючи власні кошти одноразово;
 • лізингові платежі відносяться до складу валових витрат, зменшуючи базу оподаткування;
 • застосовується податковий кредит з ПДВ на повну вартість предмета лізингу;
 • вартість страхування предмету лізингу входить до складу лізингових платежів рівними частинами впродовж усього строку лізингу;
 • предмет лізингу не може бути предметом податкової застави та обтяження третіх осіб;
 • відсутні витрати, пов'язані з укладенням договорів застави;
 • предмет лізингу знаходиться на балансі лізингоодержувача, зі здійсненням амортизаційних відрахувань як на власне майно.


Базові умови фінансового лізингу від ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ»*:

Вид операції

фінансовий лізинг

Валюта операції

гривня

Строк лізингу

від 12 до 60 місяців

Об’єкти лізингу

нежитлова нерухомість, легкові та вантажні автомобілі, автобуси, сільгосптехніка, виробниче обладнання

Авансовий платіж

від 20 % вартості майна

Періодичність лізингових платежів

щомісячно, згідно встановленого графіку

Перехід права власності

після повної сплати лізингових платежів

*Остаточні умови укладення договору фінансового лізингу визначаються рішенням уповноваженого органу компанії, застосовуючи принципи індивідуального підходу до кожного клієнта.

 

Iстотні характеристики послуги фінансового лізингу.

Правила надання послуг з фінансового лізингу ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».

Примірний договір фінансового лізингу (з юридичною особою).

Примірний договір фінансового лізингу (з юридичною особою-комунальним підприємством).

Примірний договір фінансового лізингу (з фізичною особою).

Примірний договір фінансового лізингу (з фізичною особою-підприємцем).

Калькулятор лізингових платежів

Факторинг

Завдання факторингу полягає в забезпечені ефективної системи взаємовідносин покупця та постачальника товарів. Скориставшись послугою факторингу постачальник має змогу надати конкурентні відстрочення платежу своїм клієнтам, не відчуваючи при ньому дефіциту в обігових коштах. Це можливо завдяки достроковому фінансуванню компанією – фактором поставок товарів, з наданням відстрочки платежу, у зручному для постачальника режимі. Наша компанія пропонує послуги з факторингу на вигідних та прозорих умовах.

Перевагами здійснення розрахунків за допомогою послуги факторингу для постачальника є:

 • додаткова спрощена система фінансування, що є альтернативою банківському кредиту;
 • прискорення оборотності дебіторської заборгованості;
 • зменшення втрат у разі затримки платежів з боку покупця;
 • ефективне планування грошових потоків;
 • збільшення товарообігу;
 • посилення контролю за оплатою поточної дебіторської заборгованості;
 • можливість збільшення кількості потенційних покупців за рахунок надання конкурентних умов по оплаті товарів.Базові умови послуги з факторингу від ТОВ «ФК «ПФБ  КРЕДИТ»*:

Вид операції

факторинг з регресом

Валюта операції

гривня

Період відстрочки платежу

до 91 дня

Вимоги до клієнта

юридичні або фізичні особи – підприємці, які працюють на ринку більше 1 року, та здійснюють прибуткову діяльність

Вимоги до боржника

співпраця з клієнтом не менш ніж 6 місяців, за які здійснено не менше 3 поставок продукції або послуг.

Максимальний розмір фінансування

85 % від суми боргу, підтвердженого документально

Процентна ставка фінансування

25 % річних

Комісійна винагорода за обслуговування   

1 % від суми фінансування

*Остаточні умови укладення договору факторингу визначаються рішенням уповноваженого органу компанії, застосовуючи принципи індивідуального підходу до кожного клієнта. 

 

Правила надання послуг з факторингу ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».

Примірний договір факторингу.

 

Мапа сайту.

Офіс компанії

39627, Україна,
Полтавська область,
місто Кременчук,
квартал 278, будинок 22-Б.

Цей сайт використовує сеансові куки-файли, що будуть автоматично видалені у кінці перегляду. Персональні дані не збираються.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, ознайомтеся з нашою Політикою конфіденційності та захисту даних і Повідомленням про куки-файли.

Телефон, факс, email

(0536) 79-41-10
(0536) 79-41-12

office@pfb.com.ua

Представник у м. Київ та Київській області
(067) 405-45-91

Режим роботи

Понеділок–четвер: з 8:30 до 17:30,
п'ятниця: з 8:30 до 16:15.
Перерва: з 13:00 до 13:45.
Вихідні: субота, неділя.

Святкові та неробочі дні.